ตรวจสอบเงินปันผล/เฉลี่ยคืน

สมาชิก สอ.อร. สามารถตรวจสอบยอดเงินปันผล/เฉลี่ยคืนได้โดยใช้ทะเบียนสมาชิก และหมายเลขบัตรประชาชน
ประชุมใหญ่สามัญ วัน จันทร์ ที่ 8 มี.ค.64 ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ
สอ.อร.เชิญ ผู้แทนสมาชิก ลงทะเบียนเวลา 0800 เริ่มประชุมเวลา 0900
ติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จำกัด
THE NAVAL DOCKYARD SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED
เลขที่ 2 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
FAX : 0 2475 4145 , 0 2475 3196
ฝ่ายจัดการ 02 475 4145 ,ฝ่ายบัญชี 02 475 4145
ฝ่ายฝาก-ถอนออมทรัพย์และลงทุน 02 475 4145
ฝ่ายทะเบียนและเงินกู้ 02 475 4269
ฝ่ายสินเชื่อ 02 475 4194, 02 475 3196
ฝ่ายธุรการ 02 475 4059 ,ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล 02 475 5012
เจ้าหน้าที่สาขาสมุทรปราการ 56092, 56093
เจ้าหน้าที่สาขาอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช 78082, 78083
E-mail : [email protected]